Overeen 2004 11

1 Overeen, nr. 11, oktober 2004 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord De vruchten In 1968 werd ook het lezingensysteem voor de viering van de Eucharistie op Zondag herzien. Het Oude Testament werd voor eerst sinds eeuwen weer in de leesorde voor de viering van de Dag des Heren opgenomen. Toen ontstond te meer de noodzaak je te verdiepen in de H.Schrift en de samenhang van Oude Testament en Nieuwe Testament. In de jaren na 1970 begon het project ‘De Eerste Dag’. Het werd voor veel katholieke pastores een mooie gelegenheid om met hun collega’s predikanten met gezamenlijke preekvoorbereiding te beginnen. Zelf heb ik er de beste herinneringen aan in een preekgroep in Didam (Gld). Toen echter na drie jaar het Romeinse Lectionarium niet meer gevolgd werd, maar afgewisseld werd door een van de andere lezingensystemen die in de verschillende kerken in gebruik waren, kwam er een einde aan deze boei- ende en bloeiende vorm van oecumenische samenwerking. Katholieke pastores konden en wilden niet afwijken van het eigen net ingevoerde Lectionarium. Predikanten wilden graag met ‘De Eerste Dag’ verder. Maar elke boer weet: na de bloei komen pas de vruchten. Die vruchten bleken in de andere pastorale contacten, bij gemengde huwelijken, dopen, jubilea, dorpsnoden en nationale gedenkdagen. De Tafel van het Woord Samen de Schriften openen, leert om samen naar de Schriften te luisteren. Samen luisteren betekent ook bedacht- zaam uitwisselen wat je gehoord hebt en zo ontdekken wat Gods Woord voor onze tijd is. Het biedt inzicht en uitzicht. Het leidt tot gesprek met elkaar en soms ook tot ge- sprek met God. Gebed begint toch bij luisteren? De Nieuwe Bijbelvertaling is weer een kans om te komen tot een herontdekking van de Bijbel, zoals onder koning Josia in 622 voor Christus. Toen werd bij herstelwerkzaamhe- den aan de tempel van Salomo in Jerusa- lem een boekrol met de Wet van God terug gevonden. Het lezen ervan leidde tot een beperkte hervorming van het religieuze en maatschappelijke leven (II Kon. 23). Dan kunnen de slotwoorden van de Consti- tutie over de Goddelijke Openbaring be- waarheid worden: “Want zoals het leven van de kerk zich versterkt door geregelde deelname aan het geheim van de eucharis- tie, zo mag men op nieuwe inspiratie voor het geestelijk leven hopen, uit een verhoog- de verering van Gods Woord dat eeuwig blijft” (DV 26). Dat we nu al de Tafel van het Woord delen, houdt de belofte in ook de Tafel van het Brood te mogen delen. Henk Berflo Op 21 november is het 40 jaar geleden dat in de Katholieke Kerk op het Tweede Vaticaans Concilie het decreet over de Oecumene werd aangenomen. Met een overweldigende meerderheid van 2137 stemmen vóór en maar 11 tegen. Het decreet draagt de naam ‘Unitatis Redintergratio’. Het zijn de eerste twee woorden van het document, naar het Vaticaans gebruik om documenten met de beginwoorden aan te duiden. In dit decreet wordt in paragraaf 21 gezegd dat in alle christelijke kerken het gezag van de H. Schrift erkend wordt. En dat het “juist voor de dialoog tussen de kerken een uitstekend werktuig is in de hand van God om de eenheid te bereiken die de Verlosser alle mensen aanbiedt”. In die dagen was het voor enkele kleinere groepen in de wereld een bevestiging van het werk waar zij al mee begonnen waren, maar voor de meeste katholieken, ook in ons land, begon toen pas aarzelend het contact met protestantse medechristenen. Die aarzeling was er vooral, omdat veel katholieken het idee hadden dat zij van de Bijbel veel minder afwisten dan de protes- tantse medegelovigen. Maar bij ontmoetin- gen bleek al snel dat veel katholieken van die tijd toch aardig wat bijbelverhalen en bijbelse personen kenden, via de ‘bijbelse geschiedenis’ uit wat toen nog godsdienst- les heette. Her en der ontstonden in parochies Bijbel- groepen, of katholieken gingen mee doen met net opgerichte oecumenische bijbel- kringen. Tot op de dag van vandaag bege- leid ik een oecumenische Bijbelgroep die in 1980 in Ginneken (Breda) begonnen is. Met wisselingen wegens ouderdom, overlijden, verhuizen en nieuwe aanwas, is de kern dezelfde gebleven en nog steeds oecu- menisch samengesteld. Me e r i n f o r ma t i e o v e r W i l l i b r o r d z o n d a g o p www. o e c ume n e . n l Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=