Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2020 ‒ 2021  zoals voorzien in op het vermogen. Het bestuur werkt plannen uit om na de pensionering van de huidige staf- medewerkers het werk van de vereniging goed voort te zetten. De ledenvergadering gaf goedkeuring aan de jaar- stukken en stemde in met het beleid van het bestuur. De vereniging nam op deze vergadering afscheid van pen- ningmeester mw. Christien van den Heuvel-van Maarse- veen. Zij was tien jaar penningmeester van de vereniging. Voorzitter M. Sarot bedankte haar voor haar grote inzet voor de financiële administratie én fondswerving: “Meer- maals heeft dat geleid tot behoorlijke giften aan de ver- eniging”. Christien van den Heuvel zelf blikte zelf met plezier terug op haar bestuurswerk voor de vereniging en memoreerde wat haar vader haar vroeger voorhield: “je moet je talenten benutten en die moet je inzetten. Ik heb bij de vereniging ook veel geleerd over oecumene. Ik wens mijn opvolger Embregt Wever alle goeds”. In 2020 liep ook de termijn af van het voorzitterschap van prof. dr. M. Sarot. Vice-voorzitter J. Peters sprak namens het bestuur grote waardering uit voor de wijze waarop prof. Sarot de vereniging door deze periode heen loodst. Het bestuur is blij dat hij zich voor een nieuwe termijn be- schikbaar heeft gesteld. De vereniging staat aan de voor- avond van ingrijpende veranderingen. Prof. Sarot merkte op dat hij in onderscheid met andere functies die hij heeft bekleed, onvoldoende de resultaten van zijn werk ziet. “Oecumene is hier en daar een stiefkindje in onze kerk. Het blijft wel een belangrijk veld. De komende jaren zal ik me er graag samen met jullie voor blijven inzetten.” 10 BESTUUR Inhoudelijke aandachtspunten De bestuursvergaderingen werden dit werkjaar allemaal online gehouden. Het DB kwam 9 keer bijeen, het HB 4 keer. Op de vergaderingen van het hoofdbestuur wordt naast bestuurszaken en vaste onderwerpen iedere keer een inhoudelijk onderwerp besproken. Dit werkjaar kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: • Het document “Serving a wounded world” van de We- reldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de In- terreligieuze Dialoog. • Het document “Gemeinsam am Tisch des Herrn“ en het commentaar van de Congregatie voor de Ge- loofsleer werd. Dit onderwerp werd ingeleid door dr. A. van Eijk. • Het document van de Pauselijke Raad voor de Be- vordering van Christelijke Eenheid “The Bishop and Christian Unity: an Ecumenical Vademecum”. Mgr. dr. J. van den Hende leidde de bespreking van dit docu- ment in. • Het document “Het Woord van God in het leven van de Kerk” van de dialoog tussen rooms-katholieken en baptisten uit 2010 werd ingeleid door Koert Baas, bap- tist en studie TST. Organisatie en financiën Zoals hierboven al opgemerkt staat de vereniging aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De te- ruggang van inkomsten uit lidmaatschapsbijdragen en donaties maken een verdere afslanking van het bureau noodzakelijk. Dankzij de financiële reserve zijn gedwon- gen ontslagen gelukkig niet nodig, maar er vindt wel na- tuurlijke afvloeiing plaats. Vanaf 2023 wordt de formatie- omvang van de vereniging terug gebracht tot 1 fte. Nader onderzoek naar financieringsmogelijkheden vindt thans nog plaats. Om de toekomst van het secretariaat te waarborgen, ging het bestuur in overleg met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen over de mogelijkheid om het secretariaat van de vereniging onder te brengen in het bureau van de KNR dat zich in hetzelfde gebouw be-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=