Jaarverslag 2020-2021

 Jaarverslag 2020 ‒ 2021 van het Webinar “Priesterlijke zielen gevraagd (m/v)” dat op 7 april 2021 werd gehouden in samenwerking met de Theologische Universiteit van Apeldoorn en de Tilburg School of Theology. De bijdragen zijn van prof. dr. H. Selderhuis, dr. M. Pouw, prof. dr. M. Sarot, dr. A. Wöhle, prof. dr. W. Moehn en prof. dr. H. Rikhof. Perspectief 2021-54 bevat de inleidingen van het Webi- nar over Antonius de Grote, bezieler van religieus leven, dat de vereniging op 24 april 2021 organiseerde in het kader van de Zondag voor de Oosterse Kerken. De bij- dragen zijn van dr. V. Hunink, dhr. A. Abdalla, Dom Ber- nardus Peeters osb en père E. Pannier. Website De website www.oecumene.nl fungeert als uithangbord van de vereniging waarop acties en bijeenkomsten wor- den aangekondigd en de publicaties te vinden zijn. In dit werkjaar werden ca. 40 artikelen gepubliceerd. Het format van de website, maar ook het systeem, zijn inmid- dels hard aan een update toe. Het voornemen is daarom, de website in het komende werkjaar te vernieuwen. Facebookpagina De facebookpagina van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is een openbare groep met ruim 1200 leden. Op deze pagina wordt informatie van de vereniging ge- deeld. Ook leden van de groep kunnen berichten plaat- sen en een gesprek starten. 8 ONDERWIJS EN VORMING Priester- en Diakenopleiding Bovendonk Samen met diaken Egbert Bornhijm, bisschoppelijk gede- legeerde voor oecumene van het bisdom Breda, verzorg- de G. van Dartel van september 2020 tot januari 2021 de colleges oecumene aan het seminarie in Hoeven. Bet Drasha – Oosters christelijk Leerhuis najaar 2020 Bet Drasha 2020 ging met inachtneming van de 1,5 me- ter afstand vanwege corona door, maar wel met een iets andere opzet dan in de vorige jaren. Bet Drasha nam dit keer een boek tot uitgangspunt. Wegens de coronacri- sis was het niet mogelijk geweest een reader samen te stellen. Het boek dat we samen lazen was “Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbe- lijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof”. Het boek legt de geloofs- belijdenis uit die in vrijwel alle kerken ter wereld geac- cepteerd wordt. Het gaat zowel in op de geschiedenis als op de vraag: wat betekent de geloofsbelijdenis voor ons? Het boek werd van tevoren thuis bestudeerd en in vijf bijeenkomsten besproken. Er ontstonden levendige gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten had aartspriester Theodoor van de Voort van de Russisch-orthodoxe kerk te Deventer een grote inbreng, zodat de orthodoxe tradi- tie goed ter sprake kwam. Het leerhuis stond onder lei- ding van ds. Paul van der Waal en Leo van Leijsen. De bij- eenkomsten waren op de donderdagen 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december 2020. Didaskalíon Het Didaskalíon – Leerhuis Oosters Christendom en Cultuur kon geen doorgang vinden omdat Kasteel Her- nen wegens corona geen bijeenkomsten in de winter van 2021 toestond. 9 ALGEMENE LEDENVERGADERING Op 6 november 2020 vond in de geschiedenis van de vereniging de eerste digitale ledenvergadering plaats. Er namen 26 leden aan de algemene ledenvergadering deel. Het bestuur presenteerde het algemeen jaarverslag 2019- 2020 en de jaarrekening. De vereniging slaagt er nog steeds goed in de activiteiten te organiseren, maar teert - - - - - - - - -

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=