Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof - Oosterse christenen, kerken en culturen

SteunPokrofRedactie: Paul Baars (Hoofdredacteur), Paul Brenninkmeijer, Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Josephien van Kessel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Heleen Murre-van den Berg, Katja Tolstaja, Huub Vogelaar

Het tijdschrift Pokrof is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. Het blad wordt gemaakt door de een onafhankelijke en oecumenisch samengestelde redactie. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren. Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat.

Het tijdschrift Pokrof ging in 1953 als initiatief van de paters Kapucijnen van start. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd het uitgegeven door Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. Vanaf 2001 is het een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Neem een abonnement op Pokrof!

Pokrof telt 22 pagina's en verschijnt vijf keer per jaar. Een abonnement kost € 22,50 per jaargang voor Nederland en € 27,50 buiten Nederland

Bestel een los nummer

Nummers in de losse verkoop kosten € 6,00 (exclusief verzendkosten). 

Van de lopende jaargang kunt u één artikel per nummer lezen. Van de voorgaande jaren kunt u ieder nummer vanaf 2002 in zijn geheel als bladerboek online lezen.

Pokrof 2014 - 4

Dit nummer staat in het teken van twee brandhaarden van nu: Oekraïne en het Midden-Oosten. Klaus van der Grijp vertelt over de Oekraïense crisis en de rol van de kerken daarin, die hij overigens als niet erg groot inschat. Slavist Marc Jansen schreef over Oekraïne: Grensland, uitgekomen kort na de Maidan-opstand in Kiev; Paul Baars recenseert het. Paul Brenninkmeijer geeft stem aan de Franse orthodox, Antoine Arjakovsky, telg uit de oude Russische emigratie, die scherpe kritiek uit op het Moskouse patriarchaat. Josephien van Kessel bespreekt professor Teule’s Nijmeegse afscheidsrede over de christenen in het Midden-Oosten, terwijl Geert van Dartel pater Michel Jalakh, de secretaris van de Raad van Kerken in dat zelfde Midden-Oosten interviewt. Herman Teule zelf signaleert het grote belang van de ontmoeting tussen patriarch Bartholomeos en paus Franciscus mei jl. Temidden van al deze wederwaardigheden, niet ontoepasselijk, de meditatie door Angelique en Geert Hüsstege bij de icoon van de ‘Moeder Gods Vreugde van alle lijdenden en bedroefden’, die als de grote voorbidster de menselijke noden in gebed aan haar Zoon opdraagt.

Pokrof 2014 - 3

Vluchtelingen vinden we – tragisch genoeg – over heel onze aardbol. Deze kwetsbare mensen vinden niet overal een warm onthaal. Bij alle verzet tegen asielzoekers zijn er ook kerken die hen opvangen, zoals de Orthodoxe Parochie in Amersfoort of de Orthodoxe Kerk in Bulgarije. Hierover twee artikelen in deze editie van de hand van respectievelijk Huub Vogelaar en Iglika Vassileva. De meditatie gaat over de storm op het meer aan de hand van een icoon van Geert Hüsstege, wiens iconen in 2014 centraal staan bij de meditaties. Paul Brenninkmeijer bericht uitgebreid van patriarch Bartholomeos’ lezing in Utrecht over de ecologische roeping van de Orthodoxe Kerk. Dolf Bruinsma beschrijft Rainer Maria Rilke’s inspirerende reis naar Rusland aan de zijde van de al even inspirerende, in Sint-Petersburg geboren Lou Salomé. Roman Gruijters bespreekt Jaap van Slageren’s boek over de Thomaschristenen van India. De laatste pagina geeft de derde aflevering over de Byzantijnse liturgie, dit keer over de bisschopsgewaden. Een goede zomer toegewenst en veel plezier met deze Pokrof.

Pokrof 2014 - 2

Ontwikkelingen in landen hebben altijd ook hun invloed op de kerken. Huub Vogelaar vertelt over de woelige tijden die de Orthodoxe Kerk in Korea heeft doorgemaakt. Hoe de situatie nu is, zowel in Zuidals  Noord-Korea, leest u in zijn artikel. Harry Sterenberg heeft vorig jaar een sabbatperiode doorgebracht in een Russisch-orthodox klooster te Moermansk. Paul Brenninkmeijer interviewt hem over deze, voor vader Harry, bewogen periode. Het feest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) wordt bemediteerd bij een icoon van Geert Hüsstege. Dolf Langerhuizen interviewt br. Cees van Dam over de Koptische christenen van Egypte. Vader Alexander Men was een bewogen Russisch-orthodox priester; Paul Brenninkmeijer citeert uit enkele van zijn nog altijd inspirerende werken. Verder, heel verrassend: een iconenatelier ontwerpt een portret van koning Willem Alexander. Tot slot wordt in de reeks over de Byzantijnse liturgie verteld over de kleding van de diaken.

Pokrof 2014 - 1

In de eerste Pokrof van 2014 kunt u lezen over de orthodoxen op de assemblee van de Wereldraad in november jl. in Korea. Een Finse orthodoxe theologe schrijft over de vrouw tussen oude en nieuwe traditie in haar kerk. P. Antoine Lambrechts wordt geïnterviewd over zijn oecumenische ervaringen in Oekraïne. Van de in 2013 vermoorde Russische priester Pavel Adelheim uit Pskov publiceren wij een tot meditatie bewerkte preek over niet-oordelen. De katholieke kerk in hetzelfde Pskov figureert eveneens in een bijdrage, gevolgd door een recensie van een film en een Russische 'Matthäus Passion'. Na de 'Korte Berichten' is er de jaarlijkse opsomming van de Internetsites met informatie over oosterse vieringen in Nederland. We eindigen met de eerste 'aflevering' van een reeks over aspecten van de Byzantijnse liturgie, dit keer over de priestergewaden. Veel inspiratie met deze nieuwe Pokrof,

Pokrof 2013-5

Reisimpressies spreken tot de verbeelding. Je hoeft zelf niet in een land te zijn geweest om via een beeldrijk verslag een indruk te krijgen. Zo neemt Laila Zahra ons langs kerken en kloosters in Noord-Irak. Het christendom leeft er, maar christenen staan onder druk. Een ander reisver- slag is van Paul Brenninkmeijer over Georgië. Hij vertelt over de veranderingen onder president Micheil Saakasjvili. Ook de rol van de Orthodoxe Kerk, onlosmakelijk verweven met de nationale identiteit, wordt belicht. Het vertalen van liturgische teksten is altijd een precaire zaak. Is het mogelijk zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven en het toch in modern Nederlands weer te geven? Moeder Maria uit Asten vertelt over de vertaling van de Chrysostomusliturgie. Over de zeggingskracht van taal, en de complexiteit daarvan, gaat ook Dolf Bruinsma's artikel over zie. Over de indringende betekenis van de iconen van de Deèsis en waartoe ze oproepen, vertelt Paul Brenninkmeijer. Vader Pavel Adelgeim is bij menig lezer van Pokrof bekend. Op 5 augustus jl. is hij helaas vermoord. Paul Baars memoreert het leven van vader Pavel en waarvoor hij stond. Tot slot vertelt Thom Breukel over de icoon van Malevich. Een afwisselend en boeiend nummer van Pokrof ligt weer voor u. Het laatste van dit jaar 2013.

Veel inspiratie en leesplezier! En natuurlijk mooie feestdagen met Kerstmis en Oud en Nieuw!

 

 

Pokrof 2013-4

Pokrof bestaat 60 jaar. Vele jaren daarvan heeft ons tijdschrift al een band met de abdij van Chevetogne. Reden voor de redactie om van 7 tot en met 10 maart van dit jaar in Chevetogne te zijn en daar onze 'jubileumvergadering' te houden. En met veel genoegen! Maar dat was niet het enige. Al eerder was het idee ontstaan om een speciaal nummer van Pokrof uit te geven 'over Chevetogne'. Deze uitgave heeft u nu in handen. De redactie heeft met veel plezier aan de totstandkoming van deze Pokrof gewerkt! Leo van Leijsen vertelt ons over de abdij van Chevetogne; over haar betekenis voor katholieken, protestanten en orthodoxen en hoe hij persoonlijk met het klooster in contact kwam. Ieder lid van de redactie heeft verder een interview afgenomen bij één van de verschillende monniken. Gepassioneerd vertellen zij over de betekenis van geloof en eenheid in de oecumene.
U komt in dit nummer een visie tegen op de beleving van de oosterse en de westerse liturgie, een meditatie over de naamgever van Pokrof, een visie op de ontwikkelingen in de oosterse kerken in de laatste 40 jaar, de actualiteit van de kerken woestijnvaders, een visie op 'waar oecumene begint' en nog veel meer! De kerkvader Augustinus hoorde een stem roepen: Tolle, lege! Neem en lees! Doet u dat ook maar. De redactie wenst u veel inspiratie en leesplezier!

Pokrof 2013-3

Deze Pokrofeditie is een oecumene-special. Vier artikelen staan in het teken van de oecumene vanuit de Orthodoxe Kerk - vooral de Russische - met de Rooms-katholieke Kerk. Professor Alfons Brüning belicht de brede Russisch-orthodoxe / Rooms-katholieke oecumene; de Russisch-orthodoxe priester-theoloog Kyrill Hovorun gaat in een pittige bijdrage in op de verhouding tussen de Kerk aan de basis (parochie, kerkelijke gemeente) en de overkoepelende Kerk wereldwijd. Michiel Peeters, r.k. priester die in Rusland heeft gewerkt, schrijft over de katholieke oecumene daar met de Orthodoxe Kerk, en de Russisch-orthodoxe aartspireseter Theodoor van der Voort over de Orthodoxe oecumene in Nederland. Genoemde artikelen zijn bewerkingen van de lezingen op het Pokrofsymposium op 24 november jl. (Uitgebreider versies: www.oecumene.nl Publicaties, Perspectief 2013-20). 
Jan Buruma presenteert de niet zo lang geleden gekozen patriarch Neofit van de Bulgaars-orthodoxe Kerk en Leo van Leijsen doet verslag van het jubileumsymposium 2013 op 25 mei jl. De meditatie midden in dit nummer, van de hand van Dolf Langerhuizen, gaat in op het feest en de icoon van Maria Ontslapen op 15 augustus. 

Pokrof 2013-2

Zoals bekend is Pokrof zijn zestigste jaargang ingegaan. Dit jubileum vieren we met een feestelijke studiedag op 24 mei. Gegevens hierover vindt u op de laatste pagina. In dit nummer voert Huub Vogelaar ons binnen in de wondere wereld van de Cypriotische iconen.In de erop volgende meditatie licht hij er één icoon uit: van de mysterieuze Sint-Mamas. Dolf Bruinsma vertelt over een Russische Marialegende, weer op een andere manier mysterieus en óók met
een eigen icoon. Paul Baars geeft zijn boeiende visie op hoe je al 'schouwend' de Orthodoxe/Byzantijnse liturgie kunt vieren. Met de persoon van de nieuwe Chaldeeuwse patriarch, Louis Rafaël I Sako, laat Herman Teule ons kennismaken. Leo Elshout en Paul Brenninkmeijer schrijven over de Grieks-katholieke kerk in Hongarije, die zijn eeuwfeest heeft gevierd.

Pokrof 2013 - 1

2013 is voor Pokrof een jubileumjaar: 60 jaar bestaat ons tijdschrift maar liefst. Dit jaar zullen we daar aandacht aan besteden. We organiseren in het late voorjaar een symposium, onze concrete plannen zult u later horen.
Deze Pokrof brengt weer allerlei 'oosterse' onderwerpen bij u thuis: een theoloog uit India, én een uit Frankrijk: de beroemde Olivier Clément die een paar jaar geleden overleed; Servisch-orthodoxen in Nijmegen; de 'civil society' in Rusland; iconen uit Ethiopië, en een oproep tot steun aan een klein project voor Syrische christelijke vluchtelingen in Turkije. De meditatie behandelt het thema schuld vanuit het evangelieverhaal over de 'Overspelige Vrouw'.
Nieuw is een korte opsomming van de Internetsites met informatie over oosterse vieringen (katholieke en orthodoxe) in Nederland. Deze lijst komt voortaan één keer per jaar in Pokrof als vervanging van de tot 2012 bestaande liturgie-agenda.

Pokrof 2012-5

Opmerkelijk is de fascinatie onder christenen in Nederland voor de wereld van iconen. In het nieuwe nummer van Pokrof vertelt de Oosterhoutse predikant, ds. Siets Nieuwenhuizen, hoe zijn interesse voor iconen in de loop der jaren is gegroeid. Het in de stilte vervaardigen van iconen, zo blijkt uit zijn verhaal, is in zichzelf een geloofservaring. Ook aandacht voor de iconen die Geert Hüsstege maakte in het kader van Het Jaar van het Geloof waartoe paus Benedictus werd uitgeroepen. Pokrof gaat hierover met hem in gesprek.De actie van de punkgroep Pussy Riot in Moskou heeft veel reacties losgemaakt. Hun veroordeling en de rol van de Russisch-orthodoxe Kerk daarin leidde tot heftige discussies. Alfons Brüning schetst een veelkleurig en genuanceerd beeld. Daarop sluit de indringende meditatie van de Russisch-orthodoxe aartspriester Pavel Adelgeim aan. Adelgeim plaats de kwestie in de tradititie van profeten en dwazen uit het verleden en pleit voor vergeving. Veelkleurig zijn ook de initiatieven van pastoor Fritz Leinung uit Kleef. Paul Baars vertelt over zijn inzet en brede oecumenische contacten. Afgelopen september bracht paus Benedictus een bezoek aan Libanon. Herman Teule gaat in op de betekenis van dit pauselijk bezoek en van het bij deze gelegenheid ondertekende document over 'de Kerk in het Midden Oosten.' 


22
nov
Janskerkhof 3 Utrecht
Soroptimistenclub Utrecht Catharijne organiseert een symposium over de integratie van vluchtelingen en

08
feb
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
Op het feest van St. Jozef, 19 maart jl., verscheen de apostolische brief van paus Franciscus “Gaudete
Laatste lezersreacties:

 • Rob van Uden zei Meer
  Interessante vragen, Geert. Ik denk dat ook de Rooms Katholieke Kerk in de afgelopen eeuw... 2 weken geleden
 • Stieneke zei Meer
  Heel mooie beelden, en een zeer originele invalshoek! Ik het heb het artikel met plezier gelezen. 3 weken geleden
 • Peter zei Meer
  Artikel met heel veel plezier gelezen en geluisterd naar de prachtige muziek. Ben benieuwd naar het... zaterdag 06 oktober 2018
 • Marjo Rijkeboer zei Meer
  Bent u Jaap van den Dool, werkzaam bij Flipje, die in 1956 bij fam Rijkeboer in Meppel kwam? vrijdag 13 juli 2018

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI