Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Katholieken en evangelischen in gesprek over gebed en evangelisatie

icoon 2‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.

missienederlandDe officiële contacten dateren vanaf 2010. Na een voorbereidende fase waarin men elkaar beter heeft leren kennen, zijn er twee inhoudelijke gespreksrondes geweest waarover korte rapportages zijn opgesteld. Beide rapporten zijn nu door de opdrachtgevers vrijgegeven voor publicatie.

De eerste gespreksronde ging over het gebed, de tweede over evangelisatie. In beide gespreksrondes nam de kennismaking met de praktijk een belangrijke plaats in. De deelnemers aan de dialoog gingen bij elkaar op bezoek om elkaars wijze van geloven, verkondigen en bidden te leren kennen. In de commissie werden de ervaringen uitgewisseld.

Gebed

‘De biddeloosheid voorbij’ (november 2013), zo luidt de titel van het rapport over het gebed. De term ‘biddeloosheid’ is gemunt door de hervormde theoloog Miskotte en dateert al uit 1931. Het gegeven dat gebed in onze cultuur verstomt, is niet van gisteren. In de uitwisseling ging het over de kracht en de betekenis van het gebed in de afzonderlijke tradities en is gezocht naar wegen hoe in onze hedendaagse cultuur de biddeloosheid kan worden overwonnen. De commissie ziet daartoe kansen vanuit de complementariteit van de tradities. Bidden is niet alleen iets voor in de kerk, maar dient ook een plaats te hebben in het persoonlijk leven.

logo vpe“Katholieken enerzijds en evangelischen en pinkstergelovigen anderzijds kunnen veel leren van elkaars gebedstradities. We zien het als een uitdaging voor evangelischen en pinkstergelovigen om in het gemeentelijk gebed ruimte te maken voor gebeden uit de schat van de kerk (...) Voor katholieken zien we het als een uitdaging om ook in vrije gebeden de lofprijzing, het geloof en de noden van mensen op een persoonlijke manier voor de troon van God te brengen.
Voor beiden geldt dat we ons ervan bewust zijn dat het gebed in kerkdiensten als voorbeeld en inspiratie kan dienen en dat dit publieke gebed bedoeld is om voortgezet te worden in de persoonlijke gebedspraktijk van gelovigen. Om de biddeloosheid voorbij te komen hebben kerk en gelovige (gemeenschap en individu) elkaar nodig, samen afhankelijk van Gods zegen.”

Evangelisatie

rkkerk‘Evangelisatie in de praktijk van katholieke en evangelische gemeenschappen’ (januari 2017), is de titel van de tweede rapportage. In deze verkenning wordt verslag gedaan van ontmoetingen en observaties die de commissie heeft opgedaan tijdens bezoeken aan parochies en gemeenten waar werk gemaakt wordt van evangelisatie. Dat Nederland vandaag opnieuw een missiegebied is waar het geloof verkondigd moet worden om opnieuw in gemeenschappen op te bloeien is een open deur. Dat dit op diverse plekken daadwerkelijk gebeurt is een teken van hoop. Hoewel er geen plekken zijn waar katholieken en evangelischen in één gemeenschap samenwerken, is er op de achtergrond veel uitwisseling van inzichten en methodes. De commissie is overtuigd van de waarde van deze uitwisseling en doet de aanbeveling contacten tussen missionaire pioniers te bevorderen.

Met het rapport over evangelisatie heeft de dialoogcommissie haar werkzaamheden afgerond. Er zijn andere fora, zoals het Nederlands Christelijk Forum en de Gebedsweek voor de Eenheid waar katholieken, evangelischen en pinksterchristenen elkaar regelmatig ontmoeten. Daarenboven doet de commissie de aanbeveling aan de besturen om daarnaast ook rechtstreeks contact te onderhouden, ‘omdat het contact tussen katholieken, evangelischen en pinksterchristenen geheel nieuwe impulsen kan geven, nieuwe inspiratie en onverwachte vruchten kan opleveren.’

Dialoograpport I: 'De biddeloosheid voorbij'

Dialoograpport II: 'Evangelisatie in de praktijk van katholieke en evangelische gemeenschappen'

illustraties:

- linksboven: icoon van de erkenning, geschilderd door Adi en Nicoleta Voicu, Roemenie 2001,
in opdracht van Kees Sijkerman
- logo's van MissieNederland, VPE en RKKerk


26
okt
In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert

30
okt
Andreaskerk Rotterdam
Sinds 2006 biedt de Lutherse Gemeente Rotterdam aan het eind van de zomer een korte cursus ‘Lutherana’ aan. Deze eendaagse cursus is bedoeld voor

03
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op vrijdag 3 november 2017 houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar jaarvergadering. ’s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. ’s Middags maken

05
nov
Wat betekent de Reformatie vandaag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en

06
nov
TST Utrecht
  De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg
Laatste lezersreacties:

 • Fred van Iersel zei Meer
  Dear brother Wilfred, I'd like to make this article available in English for you. I'll search a way.
  2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  the author Fred van Iersel regularly publishes in English, however on this website texts are mainly... 2 weken geleden
 • Swamynathan Wilfred zei Meer
  Do you have an English Articles? 2 weken geleden
 • Fred van Iersel zei Meer
  Dank Gied- een adequate analyse, en een hoopvol verhaal naar de toekomst toe- en als altijd bij jou... zaterdag 09 september 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI